top of page

MATÈRIES

 

Dret Civil

 

Testaments i Herències

Legítimes y Legats

Negociació i Contractació

Documents Públics i Privats

Contractes Públics i Privats

Arrendaments Rústics i Urbans

Lloguers Habitatges, Locals i Negocis

Assessorament Immobiliari

Desnonaments i Ocupacions

Comunitats de Propietaris

Comunitats de Veïns

Comunitats de Bens

Defectes de la Construcció d’Edificacions Civils

Responsabilitat Civil de la Promoció i Construcció

Assessorament en Dret d’Assegurances

Contractes d’Assegurances

Accidents de Trànsit

Reclamacions a les Companyies Asseguradores

Assessorament en Dret de Família

Divorcis, Separacions i Nul·litats Matrimonials

Divorci Ràpid

Divorci Express

Convenis Reguladors

Parelles de Fet

Guarda i Custòdia

Obligació Legal d’Aliments

Pensió Alimentària

Pensió Compensatòria

Reclamacions de Quantitat

Reclamacions d’Impagats

  

Dret Mercantil

 

Societats Civils

Societats Mercantils

Associacions, Fundacions i Cooperatives

Juntes de Compensació i Juntes de Conservació

Negociació i Contractació

Documents Públics i Privats

Contractes Públics i Privats

Escriptures i Registres Públics

Registre de la Propietat

Registre Mercantil

Reclamacions de Quantitat

Reclamacions d’Impagats

Reclamació de Factures

Reclamació de Lletres de Canvi

Reclamació de Pagarés i Xecs

Agents de la Propietat Immobiliària

Administradors de Finques

Assessoria de Empreses, Comerciants y Professionals

Consultora i Auditoria

Assessoria Fiscal, Laboral i Comptable

Llibres Oficials i Comptes Anuals

Marques i Patents

Noms Comercials i Dissenys Industrials

Assessorament de Consumidors i Usuaris

Denúncies, Queixes i Reclamacions de Consumidors

Assessorament en Dret Bancari

Contractes Bancaris

Préstecs i Crèdits

Hipoteques, Clàusules Abusives i Preferents

Bancs i Caixes d’Estalvi

Entitats Financeres

Assessorament en Dret Concursal

Insolvències, Fallides i Concursos de Creditors

Administradors Concursal

 

Dret Fiscal i Tributari

 

Assessorament Fiscal y Tributari

Impostos, Taxes i Contribucions Especials

IRPF, Impost sobre la Renda de las Persones Físiques

IS, Impost de Societats

IVA, Impost sobre el Valor Afegit

ITP i AJD, Impost Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

ISD, Impost de Successions i Donacions

IBI, Impost de Bens Immobles

Plusvàlua Municipal,

Impost sobre la Circulació de Vehicles de Motor

Declaracions i Liquidacions

Declaracions Complementaries

Gestió Fiscal i Tributària

Inspecció Tributària i Fiscal

Infraccions Fiscals i Tributàries

Sancions Fiscals i Tributàries

Recursos i Reclamacions Fiscals i Tributàries

Reclamacions Econòmic Administratives

Recursos Contenciós Administratiu

Gestió Cadastral

 

Dret Laboral

 

Contractes de Treball

Nòmines i Retribucions

Reclamació de Salaris

Reclamació de Danys i Perjudicis d’Accidents de Treball

Acomiadaments i Sancions Laborals

Expedients de Regulació d’Ocupació

Liquidacions i Quitances

Certificats d’Empresa

Fons de Garantia Salarial

Modificació Substancial de les Condicions de Treball

Reducció de Jornada

Reducció de Salari

Mobilitat Geogràfica i Funcional

Vacances

Salaris de Tramitació

Pensions i Prestacions Públiques

Incapacitat, Invalidesa i Jubilació

Conciliacions i Procediments Laborals

Recursos Humans

Prevenció de Riscos Laborals

Convenis Col·lectius

 

Dret Penal

 

Delictes i Faltes

Imprudències i Negligències

Accidents de Trànsit

Negligències Mèdiques

Delictes contra la Seguretat del Trànsit

Delictes contra la Salut Pública

Delictes contra el Patrimoni

Delictes Econòmics

Delictes Medioambientals

Menors

 

Dret Processal

 

Procediments Judicials

Processos Civils, Penals, Socials i Contenciós Administratius

Judicis Ordinaris i Verbals

Judicis Monitoris i Executius

Judicis de Desnonament

Processos Matrimonials

Judicis de Separació, Nul·litat i Divorci

Processos Sumaris, Abreujats i Ràpids

Procediments de Menors

 

Dret Administratiu

 

Procediments Administratius

Procediments Sancionadors

Tramitació de Llicències i Autoritzacions

Infraccions i Sancions

Multes Administratives

Negociació amb l’Administració Pública

Contractació amb l’Administració Pública

Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública

Urbanisme i Medi Ambient

Juntes de Compensació

Juntes de Conservació

Expropiacions

bottom of page